Tính khối lượng

Tính khối lượng cây tròn

Đường kính
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)
Giá
(đ/g)
(đ)

Tính khối lượng ống

Đường kính
(mm)
Độ dày
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)
Giá
(đ/g)
(đ)

Tính khối lượng thanh

Chiều rộng
(mm)
Độ dày
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)
Giá
(đ/g)
(đ)

Tính khối lượng lục giác

Chiều cao
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)
Giá
(đ/g)
(đ)