Tính khối lượng đồng đỏ

Tính khối lượng đồng đỏ cây

Đường kính
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)

Tính khối lượng đồng đỏ ống

Đường kính
(mm)
Độ dày
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)

Tính khối lượng đồng đỏ thanh

Chiều rộng
(mm)
Độ dày
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)