Tính khối lượng nhôm

Tính khối lượng nhôm cây

Đường kính
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)

Tính khối lượng nhôm ống

Đường kính
(mm)
Độ dày
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)

Tính khối lượng nhôm thanh

Chiều rộng
(mm)
Độ dày
(mm)
Chiều dài
(cm)
(g)